OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží v internetovém obchodě CZECH-MEANWELL.eu spotřebitelům

1) Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky pro prodej zboží v internetovém obchodě CZECH-MEANWELL.eu spotřebitelům (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti prodávající, která internetový obchod CZECH-MEANWELL.eu provozuje, tzn. obchodní společnosti DENCOP LIGHTING spol. s r.o., IČ: 25566130, se sídlem Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 34121 na straně jedné a osob, které od Prodávající koupí zboží nabízené v uvedeném internetovém obchodě na straně druhé, pokud se současně považují za spotřebitele. Podmínky současně obsahují část informací, které Prodávající jakožto provozovatel internetového obchodu a dodavatel zboží povinně poskytuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jestliže kupní smlouva byla za pomocí prostředků na dálku, a tedy i prostřednictvím objednávkového systému na portále http://www.CZECH-MEANWELL.eu, resp. elektronické pošty, uzavřena s Kupujícím, jenž má status spotřebitele.

2) Vymezení pojmů

Kupujícím se rozumí: Osoba, která v internetovém obchodě provozovaném Prodávající kupuje zboží.

Prodávajícím se rozumí: DENCOP LIGHTING spol. s r.o., IČ: 25566130, se sídlem Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 34121

Spotřebitelem se rozumí: Kupující, jenž je fyzickou osobou, která při uzavření a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

Zbožím se rozumí: výrobek, zakoupený v internetovém obchodě www.CZECH-MEANWELL.eu

3) Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouva bude uzavřena formou elektronické výměny dat, a to prostřednictvím aplikace „E-shop“ umístěné na webových stránkách Prodávající na adrese: http://www.CZECH-MEANWELL.eu. Návrh k uzavření kupní smlouvy předkládá Kupující. Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka, kterou vytvoří Kupující tím, že v rámci nabídky vybere zboží, jež hodlá koupit, a v prostředí aplikace „E-shop“ tak vygeneruje objednávkový formulář, v němž následně doplní požadované údaje. Odesláním objednávky pak Kupující návrh na uzavření kupní smlouvy předloží Prodávající.

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo od objendávky odstoupit v případě nedostupnosti zboží a nemožnosti objendávku stadardně vyřídit do 14-ti dnů.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupující na emailovou adresu, kterou uvede v objednávce, obdrží potvrzení Prodávajícího o přijetí objendávky a jeho souhlasu s objednávkou (s návrhem k uzavření kupní smlouvy).

3.4 Odesláním objednávky Prodávajícímu ve smyslu poslední věty v odst. 3.1 výše současně Kupující stvrzuje, že se dostatečně seznámil se zněním Podmínek, a že s jejich textem souhlasí.


4) Dodání Zboží

4.1 Zboží bude dodáno způsobem, který vyplyne z uzavřené kupní smlouvy, a to buď odesláním na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (návrhu na uzavření kupní smlouvy) nebo předáním Kupujícímu, zvolil-li Kupující v kupní smlouvě osobní odběr, a to ve skladu Prodávajícího na adrese jeho sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 nebo na adrese jeho provozovny: Chrášťany 140, Rudná u Prahy.

4.2 Prodávající odešle zboží na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (návrhu k uzavření kupní smlouvy) s tím, že tak zpravidla učiní ve lhůtě
- 14 dní ode dne, ke kterému dojde k uzavření kupní smlouvy, má-li být zboží uhrazeno při jeho převzetí Kupujícím v rámci dobírky nebo
- 14 dní od data připsání kupní ceny (navýšené o poštovné, je-li účtováno) ve prospěch bankovního účtu Prodávající, má-li být zboží uhrazeno Kupujícím před jeho odesláním.
Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že předtím uvedené lhůty k odeslání zboží jsou lhůtami orientačními. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem ve smyslu ust. § 613 OZ.

4.2 K odeslání zásilky se zbožím Prodávající použije Českou poštu, s.p. nebo PPL CZ s.r.o.; má-li být zboží uhrazeno při převzetí Kupujícím, zásilka bude zaslána na dobírku. Náklady na dodání hradí kupující; ke kupní ceně zboží, bude připočteno poštovné (viz odst. 5.1 Podmínek).

4.3 Jestliže si Kupující zásilku se zbožím odmítne převzít, aniž by k tomu měl důvod, nebo jestliže si zásilku nevyzvedne v úložní době, a zásilka se Zbožím se vrátí zpět Prodávající, pak se kupní smlouva bez dalšího ruší od samého počátku; nárok Prodávající na náhradu škody vůči Kupujícímu tím není dotčen.

5) Kupní cena a její úhrada

5.1 Kupní cena je vždy uvedena u každé z položek z nabízeného Zboží. Má-li být zboží dodáno odesláním, ke kupní ceně bude připočteno poštovné, a to dle aktuální výše uvedené v aplikaci „E-shop“, není-li dále uvedeno něco jiného. Výslednou částku Kupující uhradí způsobem, který si Kupující zvolí z nabídky v rámci aplikace „E-shop“.

5.2 Kupující uhradí kupní cenu způsobem vyplývajícím z kupní smlouvy, který Kupující předtím zvolí v rámci předkládané objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy). Kupní cena může být uhrazena formou:
- dobírky, kdy tento způsob platby je možný prostřednictvím doručovací služby PPL nebo České pošty s tím, že hotovost bude předána dopravci. Po odeslání zásilky Kupující obdrží e-mail s odkazem na možnost sledování příslušné zásilky;
- bankovního převodu, kdy tento způsobnplatby je realizován na základě zálohové faktury. Zde je uvedena částka, variabilní symbol pro identifikaci platby a číslo bankovního účtu. Jedná se o účet číslo 27-3958200207/0100 vedený u Komerční Banky Zlín. Úhradu je možno provést převodem z účtu nebo pokladní složenkou.
- hotovostní úhrady, kdy platba v hotovosti je možná v sídle Prodávajícího na adrese: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 nebo v provozovně Prodávajícího na adrese: Chrášťany 140, Rudná u Prahy.

5.3 Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní internetového obchodu provozovaném Prodávající a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně Prodávající apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože Prodávající potvrdil Kupujícímu přijetí objednávky. Jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu tím vzniklou.
5.4 Má-li být kupní cena Kupujícím uhrazena formou bankovního převodu nebo v hotovosti, a jestliže tak Kupující neučiní nejpozději do 14 dní, od data uzavření příslušné kupní smlouvy, pak je Prodávající oprávněn od dané kupní smlouvy odstoupit.

6) Poučení pro spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující - spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu - spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 OZ, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

6.2 Hodlá-li Kupující od kupní smlouvy odstoupit, pak je povinen ve lhůtě vyplývající z odst. 6.1 zaslat na adresu Prodávající pro příjem elektronické pošty: eshop@dencop.cz nebo na adresu jejího sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 763 02 oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, v němž uvede:
(i) kdo oznámení činí, (ii) komu je oznámení adresováno, (iii) projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy s identifikací kupní smlouvy, která je odstoupením dotčena datem uzavření (tzn. datem přijetím objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávající), (iv) datum vytvoření oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, (v) podpis Kupujícího – spotřebitele.
Příklad textace projevu vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy
"Tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud je požadováno vrácení peněz na účet, je nutné uvést číslo účtu).“

6.3 Zboží, které Kupující obdržel na základě kupní smlouvy, od níž Kupující odstoupil, musí Kupující zaslat zpět na adresu sídla Prodávající Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 763 02, zabalené v původním obalu, bez známek používání, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nesmí být vracena na dobírku s tím, že je vhodné jej pojistit.

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy není účinné, nebude-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy s náležitostmi dle odst. 6.2 doručeno Prodávajícímu ve stanovené lhůtě. S oznámením o odstoupení od kupní smlouvy učiněného dle předchozí věty v tomto odstavci je Kupující povinen vrátit dodané zboží. Bude-li zboží vráceno v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží; tím není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.5 V případě včasného odstoupení od kupní smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu částku uhrazenou Kupujícím jako kupní cenu, event. sníženou o kompenzaci za poškození, nekompletnost či jiné znehodnocení zboží, nejpozději do 30 dní od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.

7) Odpovědnost za vady a uplatnění nároků z vad dodaného zboží

7.1 Práva a povinnosti mezi Prodávající a Kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 612 a násl. OZ, resp. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

7.3 V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku odpovídá Kupujícímu za vady zboží, které se u něj projeví v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Záruka se však nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na mechanické poškození zboží způsobené Kupujícím nebo třetí osobou, vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, údržbou či péčí o něj, nebo zanedbáním údržby či péče o něj, na vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží; na vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží, na vady způsobené vyšší mocí, zejména pak přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy. U zboží prodávaného za nižší cenu se rovněž záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7.5 Dokladem pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží v podobě faktury vystavené Prodávající.

7.6 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávající za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti Prodávající, uplatňuje Kupující u Prodávající tak, že na adresu sídla Prodávající, tj. Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 76302, zašle písemné oznámení o výskytu vad (dále jen „reklamační oznámení“), v němž musí uvést minimálně následující náležitosti: (i) kdo oznámení činí, (ii) komu je oznámení adresováno, identifikace zboží, k němuž se vada vztahuje (dle faktury Prodávající), (iii) datum převzetí zboží Kupujícím, (iv) číslo faktury Prodávající, kterou prodávající fakturovala kupní cenu zboží, (v) popis reklamované vady zboží, (vi) požadovaný způsob řešení reklamace, (vii) podpis Kupujícího. Pro vyhotovení reklamačního oznámení může Kupující použít formuláře, který je umístěn na webovém rozhraní internetového obchodu provozovaného Prodávající. K reklamačnímu oznámení Kupující přiloží kopii faktury, kterou Prodávající fakturovala kupní cenu zboží. Společně s reklamačním oznámením (a požadovaných příloh) je Kupující povinen předložit Prodávající reklamované zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje Kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinna vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

7.7 Po řádném uplatnění reklamace, tzn., obdrží-li Prodávající reklamační oznámení se všemi náležitostmi a přílohami a reklamované zboží, je Prodávající povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.8 Způsob řešení reklamace závisí na skutečnosti, zda reklamovaná vada zboží je vadou odstranitelnou nebo vadou neodstranitelnou. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, pro které nemůže být užíváno jako zboží bez vad, tj., zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti, přičemž vada nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávající.

7.9 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak Kupujícímu v souladu s ust. § 622 odst. 1 OZ svědčí právo, aby vada byla bezplatně, řádně a včas odstraněna opravou, nebo, není-li to neúměrné k povaze vady, na výměnu vadného zboží za zboží bez vad. Není-li způsob řešení reklamace dle předchozí věty v tomto odstavci možný, Kupující má právo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.10 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V souvislosti s předtím uvedeným platí, že opakovanou vadou se rozumí tatáž vada, která se vyskytla alespoň dvakrát; větším počtem vad se rozumí alespoň tři vady, s podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

7.11 Jde-li o jiné neodstranitelné vady, než o neodstranitelné vady dle první věty v odst. 7.10, a nepožaduje-li Kupující výměnu vadného zboží za zboží bezvadné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.12 Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Na reklamační oznámení, které neobsahuje všechny předepsané obsahové náležitosti (viz odst. 7.6 výše), vyjma způsobu řešení nároku z vad, nebo k němuž nebyly přiloženy všechny přílohy, nebo s nímž nebylo doručeno zboží s vadami, se bude pohlížet tak, jako by nebylo učiněno. Odpovědnost za vady zboží je závazkovým právním vztahem mezi Prodávající a Kupujícím.

7.13 Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u Prodávající Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

8) Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy, popř. zřízením osobního účtu na webovém rozhraní internetového obchodu provozovaného Kupující, souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávající po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou případů, kdy Prodávající plní zákonnou povinnost vůči orgánům veřejné moci, nebo je to nutné k uplatnění nároků Prodávající vůči Kupujícím (např. předáním osobních údajů právnímu zástupci pro účely vymáhání pohledávek), popř. je-li to nutné ke zpracování účetnictví (např. předáním účetních dokladů obsahujících osobní údaje Kupujících osobám zpracovávajících účetnictví nebo poskytujících účetní a daňové poradenství), nebo jedná-li se o uvedení údajů v nezbytně nutném rozsahu pro doručení zásilek se zbožím České poště, s.p.

9) Závěrečná ustanovení

9.1 V ostatním se práva a povinnosti Prodávající a Kupujících řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak OZ.

9.2 Podmínky jsou platné a účinné od 21.5.2012

Ve Zlíně, Malenovicích dne 18.5.2012                                    DENCOP LIGHTING spol. s r.o.